کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g

تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A3 - 17600 پول پیش
3 14 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
4 16  شاخه A3 17400 17400 پول پیش
5 18 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
6 20 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
7 22 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
8 25 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
9 28 شاخه A3 17400 17400 پول پیش
10 32 شاخه A3 - - پول پیش

 میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 - 17500 پول پیش
2 14 شاخه A3 - 17500 پول پیش
3 16 شاخه A3 - 17500 پول پیش
4 18 شاخه A3 16900 17200 پول پیش
5 28-20 شاخه A3 16900 17200 پول پیش
6 32 شاخه A3 16900 17200 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 18400  18400 پول پیش
2 10 شاخه A2 18100  18100 پول پیش
3 12  شاخه A3 17650  17650 پول پیش
4 14 شاخه A3 17650  17650 پول پیش
5 16 شاخه A3 17650  17650 پول پیش
6 18 شاخه A3 17650  17650  پول پیش
7 20 شاخه A3 17650  17650  پول پیش
8 22 شاخه A3 17650  17650  پول پیش
9 25 شاخه A3 17650  17650  پول پیش
10 28 شاخه A3 17650  17650  پول پیش
11 32 شاخه A3 17650  17650  پول پیش

 میلگردکاوه ساوه

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 16-18 شاخه A3  -   - پول پیش
2 20 شاخه A3  -   - پول پیش
3 22 شاخه A3  -   - پول پیش

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  18450  18450 پول پیش
2 10 شاخه A2  18250  18250 پول پیش
3 12 شاخه A3  17750  17750 پول پیش
4 14 شاخه A3  17750  17750 پول پیش
5 16 شاخه A3  17750  17750 پول پیش
6 18-22 شاخه A3  17750  17750 پول پیش
7 28 شاخه A3  17750  17750 پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهنقیمت میلگرد نیشابور/ ذوب اصفهان/ شاهین بناب/ کاوه ساوه/ ظفر بناب
برچسب ها : شاخه , 17750 , 17650 , پول ,پرداخت ,امروزقیمت ,17650  17650 ,17400 17400 , 17650  پول ,حالتاستانداردقیمت امروزقیمت , 17750  17750 ,امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت ,حالتاس