کلیه محصولات این فروشگاه شامل گارانتی کیفیت میباشند و در صورت عدم رضایت مشتری بدون هیچ عذروبهانه ای  وبا کمال احترام تعویض ویا پس گرفته میشود.

https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g

قیمت نبشی  95/02/05

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 3*4   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
3 4*4   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
4 3*5   ناب تبریز 6متری  18700 پول پیش
5 4*5   ناب تبریز 6 متری  18700 پول پیش
6 5*5   ناب تبریز 6 متری 18700 پول پیش
7 4*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
8 5*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
9 6*6   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
10 5*7   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
11 6*7   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
12 7*7   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
13 6*8   ناب تبریز 6 متری  18700 پول پیش
14 7*8   ناب تبریز 6 متری  18700 پول پیش
15 8*8   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
16 8*10   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
17 10*10   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
18 5*5   آریان فولاد 6 متری  18300 پول پیش
19 6*6   آریان فولاد 6 متری  - پول پیش
20 8*8   آریان فولاد 6 متری  18000 پول پیش
21 10*10   آریان فولاد  6 متری  18100 پول پیش
22 12*12   آریان فولاد  6 متری  18100 پول پیش
23 5*6   صبای منظومه  6 متری  18180 پول پیش
24 6*6   صبای منظومه  6 متری  18180 پول پیش
25 8*6   صبای منظومه 6 متری  18180 پول پیش

 قیمت ناودانی  95/02/05

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
2 8   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
3 8   ناب تبریز 12 متری  - پول پیش
4 10   ناب تبریز 6متری  18650 پول پیش
5 10   ناب تبریز 12 متری  18650 پول پیش
6 12   ناب تبریز 6 متری  - پول پیش
7 12   ناب تبریز 12 متری  - پول پیش
8 14   ناب تبریز 6 متری  18650 پول پیش
9 14   ناب تبریز 12 متری  18650 پول پیش
10 16   ناب تبریز 6 متری  18650 پول پیش
11 16   ناب تبریز 12 متری  18650 پول پیش
12 6   صبای منظومه 6 متری  - پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهنقیمت نبشی و ناودانی
برچسب ها : متری ,تبریز , 18650 ,فولاد ,آریان , 18700 ,متری  18650 ,آریان فولاد ,صبای منظومه ,متری  18700 ,متری  18180