لینک کانال جهت مشاهده قیمت ها روی موبایل

https://telegram.me/joinchat/BG96tDvkG8TWXfRRi3KH6g

تمامی قیمت ها ی اعلامی با تایید مجدد میباشد

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 -  - پول پیش
3 12 شاخه A2 -  17850 پول پیش
4 14 شاخه A2 -  17850 پول پیش
5 16 شاخه A2 -  17850 پول پیش
6 20-18 شاخه A2 -  17850 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 17650  17850 پول پیش
2 10 شاخه A2 17450  17600 پول پیش
3 12  شاخه A2 16800  16900 پول پیش
4 14 شاخه A2 16800  16900 پول پیش
5 18-16 شاخه A3 16800  16900 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 -  - پول پیش
2 12 شاخه A3 17050  17150 پول پیش
3 14  شاخه A3 16700  16800 پول پیش
4 16 شاخه A3 16700  16800 پول پیش
5 18 شاخه A3 -  - پول پیش
6 20 شاخه A3 16700  16800 پول پیش
7 28 شاخه A3 -  - پول پیش
8 32 شاخه A3 16700  16800 پول پیش

میلگرد بردسبر کرمان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 -  - پول پیش
2 10 شاخه A2 -  - پول پیش
3 12 شاخه A3وA2 -  17600 پول پیش
4 14 شاخه A3وA2 16700  - پول پیش
5 16 شاخه A3 16700  - پول پیش
6 18  شاخه A3 16700  - پول پیش
7 20  شاخه  A3 16700  - پول پیش
8 25  شاخه A3 -  17600 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  17400  17400 پول پیش
2 12 شاخه A2  17400  17400 پول پیش
3 14 شاخه A3  17200  17200 پول پیش
4 16-20 شاخه A3  17200  17200 پول پیش
5 28-22 شاخه A3  17200  17200 پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهنقیمت میلگرد سیرجان/ حسن رود/ امیر کبیر/بردسبر کرمان/ آریان فولاد
برچسب ها : شاخه , 17200 ,میلگرد , 17850 , شاخه ,پرداخت ,امروزقیمت دیروزنحوه ,حالتاستانداردقیمت امروزقیمت ,دیروزنحوه پرداخت ,ردیفسایز حالتاستانداردقیمت ,16700